ITE Inspecció Tècnica dels Edificis

Si ets propietari d’un habitatge “antic” has de saber que ha de passar obligatòriament la Inspecció Tècnica dels Edificis. El Decret 67/2015 de 5 de maig per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici estableix que han de passar una revisió obligatòria tots els edificis d’habitatges que tinguin més de 45 anys.

A Obreria podem realitzar-la i respondre els dubtes que tu o a la teva comunitat de propietaris pugueu tenir.

PREGUNTES FREQÜENTS

Què és la ITE?

És el mitjà que regula la Administració per tal de verificar que els propietaris mantenen els edificis en un correcte estat de manteniment i ús efectiu.
Una ITE té tres passos:

 1. La inspecció visual dels elements comuns de l’edifici que fa l’arquitecte encarregat que dóna lloc a l’informe de la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges.
 2. La redacció de l’informe de la inspecció tècnica realitzat per el mateix arquitecte, on apareix l’estat de conservació, les possibles deficiències, la seva qualificació i les propostes de millora (de sostenibilitat, d’ecoeficiència, funcionalitat i accessibilitat)
 3. El certificat d’aptitud emès per l’Administració (Agència d’Habitatge de Catalunya) en base l’informe ITE.
 4. El llibre de l’edifici dels edificis d’habitatges: conjunt de documents o fitxer, que donen informació sobre l’edifici i que conté les instruccions d’ús i manteniment.

Quins edificis han de passar una ITE?

La inspecció tècnica és obligatòria en tots els edificis d’habitatges, unifamiliars i plurifamiliars, abans dels 45 anys d’antiguitat.

Quan s’ha de passar la ITE?

S’estableixen uns terminis màxims per dur a terme la inspecció segons l’antiguitat dels  edificis, amb el següent calendari:

Per als edificis d’habitatges plurifamiliars amb una antiguitat posterior al 1950

 • Entre 1951 i 1960: Fins al 31.12.2015
 • Entre 1961 i 1971: Fins al 31.12.2016
 • A partir de 1971: L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

Per als edificis d’habitatges unifamiliars

 • Anteriors a 1900: Fins al 31.12.2016
 • Entre 1901 i 1930: Fins al 31.12.2017
 • Entre 1931 i 1950: Fins al 31.12.2018
 • Entre 1951 i 1960: Fins al 31.12.2019
 • Entre 1961 i 1975: Fins al 31.12.2020
 • Entre 1931 i 1950: Fins al 31.12.2015
 • A partir de 1975: L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

Quines qualificacions es poden obtenir i què implica cada una d’elles?

Deficiències molt greus

Representen un risc imminent i generalitzat per a l’estabilitat de l’edifici i la seguretat de les persones i béns.

 • Cal una comunicació immediata a l’Ajuntament i una intervenció immediata consistent en el desallotjament de l’edifici o l’adopció d’altres mesures de caràcter urgent i cautelar, que poden incloure l’execució d’obres, o en el seu cas, la declaració de ruïna de l’edifici.
 • No es podrà obtenir el certificat d’aptitud fins a executar les mesures cautelars.
 • El certificat d’aptitud “Cautelarment” obtingut després de les mesures cautelars tindrà una vigència de tres anys, però cada 12 mesos caldrà presentar un informe de verificació per comprovar que l’edifici es manté sense risc.
 • Des de la redacció de l’Informe de la inspecció tècnica els propietaris tindran 6 mesos per elaborar un pla de rehabilitació supervisat per un arquitecte.

Deficiències greus

Són les que representen un risc imminent per a l’estabilitat o la seguretat de determinats elements de l’edifici o greus problemes de salubritat, que pressuposen un risc per a la seguretat de les persones o béns.

 • Cal, en una primera fase, l’adopció de mesures cautelars i en una segona fase l’execució de les obres per a l’esmena d’aquestes deficiències.
 • No es podrà obtenir el certificat d’aptitud fins a executar les mesures cautelars.
 • El certificat d’aptitud “Cautelarment” obtingut després de les mesures cautelars tindrà una vigència de tres anys, però cada 12 mesos caldrà presentar un informe de verificació per comprovar que l’edifici es manté sense risc.
 • Des de la redacció de l’Informe de la inspecció tècnica els propietaris tindran 6 mesos per elaborar un pla de rehabilitació supervisat per un arquitecte.

Deficiències importants

Són les que, tot i no representar en un principi un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les persones, n’afecten la salubritat i funcionalitat, en haver-se constatat un procés gradual de pèrdua de les prestacions bàsiques originàries.

 • Cal una intervenció correctora que no pot quedar relegada a treballs de manteniment.
 • S’obtindrà un certificat d’aptitud amb qualificació  “Provisional”.
 • L’informe de la inspecció tècnica tindrà una vigència de sis anys, però cada dos anys s’haurà de presentar un informe de verificació tècnica supervisat per un arquitecte per fer constar que les deficiències no han passat a greus o molt greus.
 • Des de la redacció de l’Informe de la inspecció tècnica els propietaris tindran 12 mesos per elaborar un pla de rehabilitació validat per un arquitecte.

Deficiències lleus

Són aquelles no incloses en els apartats interiors.

 • Cal la realització de treballs de manteniment preventiu i/o corrector per evitar el seu agreujament, així com que puguin provocar l’aparició de noves deficiències.
 • S’obtindrà el certificat d’aptitud amb qualificació “Apte”
 • L’informe de la inspecció tècnica tindrà una vigència de deu anys.

Sense deficiències

S’obtindrà la qualificació “Apte”.

 • L’informe de la inspecció tècnica tindrà una vigència de deu anys.

Període transitori entre l’antic decret i l’actual

Sol·licituds del Certificat d’Aptitud presentades a l’Administració abans del 27-05-2015 i encara no resoltes

 • Es resoldran conforme el que preveu el Decret 187/2010, excepte si el sol·licitant manifesta de forma expressa la voluntat de que s’apliqui el règim jurídic del nou Decret, fent-se necessari complementar la documentació de la inspecció tècnica ja realitzada amb la qualificació de les deficiències segons el nou Decret.

Sol·licituds del Certificat d’Aptitud presentades a l’Administració abans del 27-05-2015 amb requeriment de deficiències o denegació del mateix degut a l’existència de deficiències greus no esmenades

 • Disposen fins el 27-05-2017 per acreditar l’esmena de deficiències (termini màxim de 2 anys des de l’entrada en vigor del D. 67/2015 ). Finalitzat aquest termini sense fer les reparacions, caldrà efectuar una nova ITE per obtenir el certificat d’aptitud.

Informe ITE que es troba pendent de presentació a l’Administració degut a que presenta deficiències greus i aquestes estan en fase de reparació o encara no s’han iniciat les obres

 • Disposen de 6 mesos des de l’entrada en vigor del Decret (és a dir, fins al 27-11-2015) per presentar-lo a l’Administració; i de 2 anys des de l’entrada en vigor del Decret per acreditar l’esmena de les deficiències. Si l’informe no es presenta en els 6 mesos de termini caducarà i caldrà efectuar una nova ITE per obtenir el certificat d’aptitud.

Què fem Obreria en relació a la ITE?

 • La inspecció tècnica i emetre l’informe tècnic.
 • Enviar l’informe de la inspecció tècnica a l’Agència de l’Habitatge per tal d’obtenir el certificat d’aptitud.
 • Redactar i supervisar el Programa de Rehabilitació si les deficiències de l’edifici són qualificades com a molt greus, greus o importants.
 • El projecte i direcció de les obres de reparació que s’hagin de realitzar per esmenar deficiències.
 • El projecte i direcció de les intervencions de millora i rehabilitació dels edificis (reparacions estructurals, reparacions o millores de les instal·lacions, millora de les condicions d’accessibilitat i habitabilitat, millora de la eficiència energètica de l’edifici, etc).
 • Redacció i seguiment dels Informes de Verificació, en cas necessari, si les deficiències de l’edifici són qualificades com a molt greus, greus o importants.
 • Elaborar el Llibre de l’edifici i, en particular, el Document d’Especificacions Tècniques, on s’inclouran les instruccions d’ús i manteniment i el Pla de manteniment de l’edifici.

Per saber-ne més:

Pots consultar el web del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya o les bases del nou decret.

DEMANA PRESSUPOST

Per realitzar el pressupost utilitzem de base els preus de referència establerts per la Generalitat de Catalunya, segons la Llei 7/2011 del 27 de juliol on s’estableixen les taxes per a la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges.

Demana pressupost enviant un e-mail a obreria@obreria.com, trucant  a 654431229 o emplenant el següent formulari.

Anuncis